Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. TintKing: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Robin Schuchart Creations, gevestigd aan Speenkruidstraat 75, 3765AB te Soest, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 50805061.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie TintKing een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: TintKing en de Wederpartij gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan TintKing zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot het verrichten van Werkzaamheden, eventueel inclusief de levering van Producten.
 6. Werkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door of namens TintKing te verrichten werkzaamheden, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, het aanbrengen van autobelettering, het tinten van ramen, het wrappen van auto’s en kozijnen, het aanbrengen van zonwerende folie op gebouwramen, het aanbrengen van binnen- en buitenreclame, striping, ontchromen en het aanbrengen van naadloos (foto)behang.
 7. Producten: de eventuele in het kader van de Overeenkomst door TintKing in verband met de uitvoering van Werkzaamheden te leveren zaken, zoals autobelettering, (zonwerende) folie, tape en (foto)behang.
 8. Ontwerp: een eventueel in het kader van de Overeenkomst volgens specificaties van de Klant en door of namens TintKing te creëren werk dat niet geprefabriceerd is, bijvoorbeeld te ontwerpen autoreclame, binnen- en buitenreclame en (foto)behang.
 9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van TintKing en iedere Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door TintKing worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van TintKing (waaronder zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. TintKing kan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog herroepen.
 2. De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van TintKing dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De Wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van TintKing dat gebaseerd is op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van TintKing, op de eventueel daartoe door TintKing aangewezen wijze, door de Wederpartij is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van TintKing, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij TintKing anders aangeeft.
 4. Indien de Wederpartij de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN

 1. De Wederpartij staat ervoor in dat zij alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door TintKing voorgeschreven wijze, aan TintKing verstrekt. De Wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie. Voorts dient de Wederpartij TintKing steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Wederpartij is bovendien gehouden TintKing zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De Wederpartij dient de zaak of zaken waaraan de Werkzaamheden worden verricht in schoongemaakte staat en vrij van lijmresten aan TintKing beschikbaar te stellen. Indien TintKing voor het correct uitvoeren van de Werkzaamheden de zaak of zaken zelf dient schoon te maken of vrij te maken van lijmresten, is TintKing, onverminderd het bepaalde in 11, gerechtigd om schoonmaakkosten aan de Wederpartij in rekening te brengen conform de gebruikelijke daarvoor door TintKing gehanteerde tarieven.
 3. Indien de Werkzaamheden worden verricht op locatie van de Wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, dient de Wederpartij zorg te dragen voor een droge en warme werkplek en dient TintKing gebruik te kunnen maken van alle op die locatie aanwezige en in redelijkheid door hem gewenste zaken en voorzieningen.
 4. Indien de Werkzaamheden betrekking hebben op een voertuig, staat de Wederpartij ervoor in dat zij dit voertuig op het overeengekomen tijdstip en de overeengekomen plaats ter beschikking van TintKing stelt zodat TintKing de Werkzaamheden tijdig kan verrichten.
 5. Indien de Werkzaamheden betrekking hebben op een voertuig, de Werkzaamheden zijn verricht op locatie van TintKing en de Wederpartij het voertuig niet afhaalt binnen drie werkdagen nadat TintKing haar ervan in kennis heeft gesteld dat de Werkzaamheden zijn voltooid, is TintKing gerechtigd een redelijke vergoeding wegens stallingskosten aan de Wederpartij in rekening brengen.

ARTIKEL 5. | DERDEN

 1. TintKing is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden aan wie TintKing de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overlaat. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan TintKing, jegens de Wederpartij een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN

 1. De eventuele uitvoerings- en opleveringstermijnen waartoe TintKing zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van TintKing treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij TintKing Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en TintKing na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Verzuim van TintKing biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 7. | ONTWERPEN

 1. Een Ontwerp is definitief als niet uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen dat eerst een concept daarvan aan de Wederpartij wordt voorgesteld of geleverd. De Wederpartij dient na het voorstellen/leveren aan haar door TintKing van een Ontwerp dan wel een concept daarvan, binnen drie dagen te onderzoeken of TintKing het Ontwerp volgens de Overeenkomst heeft vervaardigd of doen vervaardigen c.q. de Wederpartij correcties op het concept wenst, en dient TintKing daarvan binnen deze termijn in kennis te stellen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat het Ontwerp aan de Overeenkomst beantwoordt c.q. de Wederpartij het Ontwerp als definitief aanvaardt.
 2. Afwijkingen tussen enerzijds het gerealiseerde definitieve Ontwerp en anderzijds hetgeen uitdrukkelijk is overeengekomen, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, compensatie, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid voor de Wederpartij geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het Ontwerp hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

ARTIKEL 8. | KLACHTEN

 1. Werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd indien:
 • in geval van Werkzaamheden op locatie van de Wederpartij of een andere door de Wederpartij aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie: aan de Wederpartij is meegedeeld dat de Werkzaamheden zijn voltooid, dan wel voor beide Partijen redelijkerwijs kenbaar is dat de Werkzaamheden zijn voltooid, of;
 • in geval van Werkzaamheden op locatie van TintKing: het voertuig ten aanzien waarvan de Werkzaamheden zijn verricht, aan de Wederpartij wordt teruggeleverd.
 1. Bij oplevering van de Werkzaamheden dient de Wederpartij, voor zover dit gelet op de aard van de Werkzaamheden redelijkerwijs mogelijk is en van de Wederpartij kan worden gevergd, direct te onderzoeken of de Werkzaamheden deugdelijk zijn verricht. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs voor de Wederpartij zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering aan TintKing te worden gemeld.
 2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen drie dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van drie dagen nadat de Wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, Schriftelijk bij TintKing te worden ingediend.
 3. In geval de Overeenkomst als consumentenkoop wordt beschouwd, geldt in afwijking van het bepaalde in de vorige leden dat het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met de stelling dat de consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, vervalt indien daarvan niet binnen twee maanden na ontdekking door de Consument mededeling is gedaan aan TintKing.
 4. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor TintKing uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
 5. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot volledige en tijdige betaling, alsmede haar verplichting tot verdere nakoming van de Overeenkomst, bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 9. | GARANTIE EN CONFORMITEIT

 1. Garantie op de geleverde Producten of opgeleverde Werkzaamheden is uitsluitend van toepassing indien en voor zover dat uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, met dien verstande dat een eventueel door TintKing, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens TintKing kunnen doen gelden (conformiteit).
 2. In geval van een beroep op eventuele fabrieksgarantie geschiedt afwikkeling daarvan conform de toepasselijke fabrieksgarantievoorwaarden van de fabrikant of toeleverancier van TintKing. De eventuele kosten die de toeleverancier van TintKing in verband met een beroep op de fabrieksgarantie doorberekent, alsook de eventuele kosten die TintKing maakt in verband met de bemiddeling bij een beroep op de fabrieksgarantie, komen voor rekening van de Wederpartij.
 3. Eventueel door TintKing verstrekte garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) vervalt in elk geval indien een gebrek van het (op)geleverde het gevolg is van een na de oplevering van de Werkzaamheden van buiten komende oorzaak of een andere niet aan TintKing toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken ontstaan na de oplevering als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege TintKing, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het (op)geleverde, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van TintKing zijn uitgevoerd.
 4. De Wederpartij kan slechts een beroep doen op het bepaalde in de vorige leden indien de Wederpartij aan al haar uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 5. Eventuele door TintKing verstrekte garantie is niet overdraagbaar aan derden; eventuele garantie wordt uitsluitend aan de Wederpartij verstrekt.

ARTIKEL 10. | OVERMACHT

 1. TintKing is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop TintKing geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen extreme weersomstandigheden, ziekte van personeel, epidemieën, pandemieën, brand, maatregelen van enige overheid, transportbeperkingen, oorlog of oorlogsdreiging, gewelddadige of gewapende acties, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van TintKing of derden.
 2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien TintKing bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is TintKing gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade ontstaan als gevolg van overmacht, komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. TintKing is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst TintKing ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door TintKing in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is TintKing gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door TintKing op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Wederpartij is verplicht de schade die TintKing ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien TintKing de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 12. | PRIJZEN, BIJKOMENDE KOSTEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Partijen komen de prijs en eventuele ontwerp- en reiskosten uitdrukkelijk overeen, met dien verstande dat indien de Werkzaamheden worden verricht op locatie van de Wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, de eventuele parkeerkosten die TintKing aldaar dient te maken, aan de Wederpartij worden doorberekend zonder dat dat uitdrukkelijk hoeft te worden overeengekomen. Vorenstaande geldt onverminderd het bepaalde in artikel 4.2. dat gemaakte schoonmaakkosten om de zaak of zaken geschikt te maken voor de uitvoering van de Werkzaamheden, voor rekening van de Wederpartij komen.
 2. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders door TintKing is vermeld, zijn alle door TintKing vermelde en door de Wederpartij verschuldigde bedragen exclusief btw, met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.
 3. De door Tintking aangeboden prijzen zijn gebaseerd op de feiten en omstandigheden die TintKing bekend waren op het moment dat TintKing deze prijs aan de Wederpartij heeft aangeboden. Indien zich tussentijdse prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen, zoals van lonen of materiaalkosten, is TintKing gerechtigd deze prijsstijgingen aan de Wederpartij door te berekenen, met dien verstande dat een Consument om die reden gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst en TintKing alsnog uitdrukkelijk te kennen geeft de Overeenkomst niet onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen. Vorenbedoelde bevoegdheid van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van stijgingen van btw of andere heffingen van overheidswege.
 4. Behoudens voor zover ter zake reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is TintKing gerechtigd te vorderen dat de door de Wederpartij aan TintKing verschuldigde betaling geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan, met dien verstande dat indien in het kader van de Overeenkomst tevens Producten worden geleverd, TintKing een Consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs van de Producten. In geval van een vooruitbetaling is TintKing niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Wederpartij de vooruitbetaling heeft voldaan.
 5. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door TintKing aangewezen wijze en op het door hem aangegeven moment dan wel binnen de door hem vermelde termijn. In geval van overboeking hanteert TintKing een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken, bijvoorbeeld ten aanzien van een aanbetaling.
 6. TintKing is gerechtigd om de aan de Wederpartij toekomende factuur of facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 7. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen van TintKing op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Wederpartij handelt in hoedanigheid van Consument.
 9. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van TintKing, alsmede behoudens zijn verplichting tot nakoming van het bepaalde in artikel 9, is TintKing na de oplevering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het opgeleverde werk.
 2. TintKing verricht de Werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen. Voor beschadigingen van de zaak of zaken van de Wederpartij waaraan de Werkzaamheden zijn verricht, is TintKing alleen aansprakelijk indien de schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van TintKing. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot, met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen, kan en behoort te vermijden. Beschadigingen die inherent zijn aan de uitvoering van de Werkzaamheden daarvan in elk geval uitgesloten. In geval van toekomstige doorverkoop van de zaak of zaken door de Wederpartij, vrijwaart de Wederpartij TintKing van alle aanspraken van de nieuwe eigenaar, opvolgende eigenaren en overige derden ter zake van vorenbedoelde schade, ook indien TintKing jegens de Wederpartij wel aansprakelijk zou zijn voor die schade. Indien TintKing uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden TintKing zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is TintKing, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van TintKing en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
 3. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door Wederpartij verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan TintKing kan worden toegerekend.
 4. TintKing is evenwel nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 5. Mocht TintKing ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft TintKing te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient TintKing hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van TintKing ter zake vervalt.
 6. De eventuele aansprakelijkheid van TintKing is beperkt tot het alsnog deugdelijk verrichten van de Werkzaamheden dan wel herstel of vervanging van de Producten waarop de aansprakelijkheid van TintKing betrekking heeft, e.e.a. uitsluitend indien en zover TintKing daartoe gehouden is uit hoofde van garantie of een aanspraak op grond van non-conformiteit zoals bedoeld in artikel 9. In geval van schade aan de zaak of zaken van de Wederpartij waarvoor TintKing, ondanks het bepaalde in lid 2, aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid van TintKing nimmer meer belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door TintKing afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van TintKing dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens TintKing één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.

ARTIKEL 14. | EIGENDOMSVOORBEHOUD, PAND- EN RETENTIERECHT

 1. Alle door TintKing geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Wederpartij alle betalingsverplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Indien TintKing geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de Producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de Wederpartij gehouden de nieuwgevormde zaken aan TintKing te verpanden.
 3. TintKing heeft jegens eenieder die daarvan afgifte verlangt een retentierecht op zaken van de Wederpartij die hij in verband met de uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft.
 4. Tegenover de Wederpartij kan TintKing het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is in verband met voorgaande Overeenkomsten.
 5. Alle zaken van de Wederpartij die TintKing in verband met de uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft, strekken hem eveneens tot pand voor alle vorderingen die hij op de Wederpartij heeft.

ARTIKEL 15. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. TintKing dan wel een derde die geldt als maker van een Ontwerp, behoudt zich alle rechten en bevoegdheden van intellectuele eigendom voor die hem volgens de wet, zoals de Auteurswet, toekomen. Het eigendom van Ontwerpen, maar ook van verstrekte ideeën, beelden, concepten etc. blijft bij de maker rusten. Deze goederen mogen door de Wederpartij of haar rechtsopvolger uitsluitend worden gebruikt voor de door Partijen bij het aangaan van de Overeenkomst beoogde gebruiksdoeleinden en aldus niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd, bewerkt of doorgegeven aan derden voor andere doeleinden dan hiervoor bedoeld, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van TintKing of de derde-rechthebbende. Het is de Wederpartij niet toegestaan om delen van een Ontwerp te gebruiken als onderdeel van een andere productie. Eveneens is het niet toegestaan om een Ontwerp aan te passen zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van TintKing of de derde-rechthebbende.
 2. Indien en voor zolang de Wederpartij volledig heeft voldaan aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst, verkrijgt zij, dan wel haar rechtsopvolger, een licentie tot gebruik van het definitieve Ontwerp voor de doeleinden zoals in de Overeenkomst voorzien. Indien over deze doeleinden geen afspraken zijn gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het Ontwerp, waarvoor op het moment van het aangaan van de Overeenkomst plannen bestonden. Deze plannen dienen aantoonbaar vóór het sluiten van de Overeenkomst aan TintKing bekend te zijn gemaakt. Ter beschikkingstelling en overdracht aan de Wederpartij van rechten op andere goederen dan definitieve Ontwerpen, waaronder “het ruwe materiaal”, is niet mogelijk.
 3. Partijen kunnen naderhand Schriftelijk overeenkomen dat de Wederpartij rechten van intellectuele eigendom op een Ontwerp afkoopt. Middels een licentievergoeding ofwel royalty fee kan een afgesproken gebruiksvorm worden vastgelegd teneinde het voor de Wederpartij of haar rechtsopvolger mogelijk te maken om gebruik daarvan buiten de gebruiksdoeleinden als bedoeld in het vorige lid, mogelijk te maken.
 4. Een aan de Wederpartij toerekenbare schending van het bepaalde in de vorige leden, geeft TintKing c.q. de derde-rechthebbende het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.
 5. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, behoort niet tot de Overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Wederpartij.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Midden-Nederland wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van TintKing een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Een Consument is evenwel gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat TintKing Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.